Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť TELCO systems, s.r.o. so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, IČO 31568114, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 592/S (ďalej len „spoločnosť TELCO systems“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť TELCO systems vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Petra Mojžitu, e-mailová adresa telco@telco.sk, telefónne číslo 048 416 19 66.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

2.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť TELCO systems spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti TELCO systems), na účely vybavovania reklamácií (aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii). Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TELCO systems je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti TELCO systems. Okruh tretích strán pre poskytovanie osobných údajov:

Spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 31329217, vedená okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 3215/B ako prepravca tovaru.

Spoločnosť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36631124, vedená Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 803/S ako prepravca tovaru.

Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti TELCO systems.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

2.2 Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť TELCO systems spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TELCO systems je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. 2.3 Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť TELCO systems spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TELCO systems je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

2.4 Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť TELCO systems spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.   2.5 Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť TELCO systems spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.  2.6 Uplatňovanie nárokov spoločnosti TELCO systems

Spoločnosť TELCO systems spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti TELCO systems nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou TELCO systems, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti TELCO systems, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti TELCO systems.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TELCO systems je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti TELCO systems. Oprávneným záujmom spoločnosti TELCO systems je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti TELCO systems.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti TELCO systems uplatňované nároky, alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

2.7 Plnenie zákonných povinností spoločnosti TELCO systems

Spoločnosť TELCO systems spracúva osobné údaje uvedené v bodoch 2.1 až 2.7 na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti TELCO systems.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TELCO systems je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou TELCO systems.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TELCO systems:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti b)    elektronicky zaslaním e-mailu na adresu telco@telco.sk c)    telefonicky na čísle 048 416 19 66 Príslušné právne predpisy:

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.


Technická podpora 048/416 19 66

Bezplatné doručeniepre objednávky nad 450 €

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní